Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy

Regulamin organizacyjny

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Augustowie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie zwany dalej „ŚDS” jest samodzielną jednostką budżetową.

 2. Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

 1. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

 2. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009.Nr 175 poz. 1362

z późn. zm.),

 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr.238, poz.1586),

 2. ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z.2001r. Nr.142, poz. 1591 z póź.zm.)

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie jest typem domu: A-dla osób przewlekle psychicznie chorych, B- upośledzonych umysłowo, C- dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.Rozdział II

Zasady funkcjonowania ŚDS

§ 2

 1. ŚDS jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności.

 2. ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a od godz.8.00 do 14.00 prowadzone są zajęcia z uczestnikami.

 3. Merytoryczny nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Podlaski
  oraz kierownik ŚDS.

 4. Decyzje o skierowaniu do ŚDS wydaje kierownik MOPS w Augustowie.

 5. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż dziesięć dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nie przekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.

 6. Działalność ŚDS jest finansowana jako zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone przez Wojewodę Podlaskiego w ramach budżetu przeznaczonego na pomoc społeczną.

 7. Siedzibą ŚDS jest wyznaczona część budynku przy ul. Tytoniowej 12 w Augustowie.Rozdział III

Organizacja wewnętrzna

§ 3

 1. Struktura wewnętrzna ŚDS:

  • kierownika ŚDS zatrudnia Burmistrz miasta Augustowa,

  • kierownik wykonuje zadania i obowiązki w ŚDS przy pomocy pracowników,

  • pracowników ŚDS zatrudnia kierownik ŚDS w Augustowie,

  • liczbę pracowników zatrudnionych w ŚDS ustala kierownik ŚDS w Augustowie w oparciu o posiadane środki finansowe.

 1. Obsługę administracyjną i księgową dotyczącą działalności ŚDS sprawuje główny księgowy zatrudniony w ŚDS.

 2. Pracą domu kieruje kierownik ŚDS w Augustowie, w razie jego nieobecności zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

 3. Kierownik ŚDS jest służbowym przełożony wszystkich pracowników ŚDS i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.

 4. Do obowiązków kierownika należy:

  • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,

  • organizacja pracy domu,

  • nadzór nad dokumentacją indywidualną i zbiorową uczestników,

  • dbanie o bezpieczeństwo uczestników,

  • coroczne opracowywanie sprawozdania z działalności domu,

  • organizowanie szkoleń pracownikom , co najmniej raz na 6 miesięcy (lub upoważniony przez kierownika pracownik),

  • ustalanie zakresu obowiązków pracowników,

  • opracowywanie programu działalności domu i planów pracy domu na każdy rok.

 1. Przy wykonywaniu zadań kierownik ŚDS współpracuje z MOPS, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami i fundacjami, kościołami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi, domami pomocy społecznej, rodzinami.

 2. W skład kadry ŚDS wchodzą osoby posiadające kwalifikacje:

  • psychologa,

  • pedagoga,

  • pracownika socjalnego,

  • instruktora terapii zajęciowej,

  • asystenta osoby niepełnosprawnej,

  • pielęgniarki,

  • inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu.

 1. Zatrudnieni mogą być także inni pracownicy niezbędni do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

 2. Do zadań pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy należy:

  • dbanie o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich jakość,

  • kierowanie się zasadą dobra uczestników i ich rodzin ,

  • zachowania w tajemnicy informacji dotyczących uczestników, uzyskanych w toku czynności zawodowych,

  • uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco - aktywizującym , wnikliwie obserwowanie postępów i trudności uczestnika w celu właściwej modyfikacji planu,

  • na bieżąco i rzetelnie dokumentowanie pracę.

 1. Obowiązkiem pracownika jest:

  • szanować godność i prawa uczestników domu,

  • przestrzegać zasad współżycia społecznego,

  • współpracować z opiekunami,

  • podnosić kwalifikacje zawodowe,

  • przestrzega

  • ustalonego w środowiskowym domu samopomocy czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny,

  • dba

  • o mienie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz używa

  • go zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Uczestnicy korzystający z usług ŚDS mają prawo do:

  • godnego i podmiotowego traktowania,

  • korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez ŚDS,

  • wyboru zajęć z których uczestnik chce korzystać,

  • uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb,

  • samodzielności zaspokajania swoich potrzeb,

  • zgłaszania wniosków i składania skarg do kierownika ŚDS.

 1. Do obowiązków uczestników ŚDS należy:

  • systematyczne uczęszczanie do domu,

  • aktywny udział w zajęciach,

  • uczestniczenie w pracach dla dobra wspólnego,

  • przestrzegania zasad współżycia społecznego,

  • dbałość o mienie placówki i innych osób,

  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

  • świadczenie wzajemnej pomocy i okazywanie szacunku innym osobom,

  • przestrzeganie regulaminu „Prawa i obowiązki uczestników” ustalonego wraz z uczestnikami,

  • uiszczanie opłat za pobyt w ŚDS w wysokości i terminie określonym w decyzji kierownika MOPS.

Rozdział IV

Cele i zadania Domu

§ 4

 1. Celami pracy domu jest:

  • realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,

  • umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,

  • organizowanie czasu pobytu uczestników z uwzględnieniem ich zainteresowań indywidualnych,

  • podejmowanie działań zmierzających do integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym,

  • opieka oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych,

  • podejmowanie działań w celu przygotowania do podjęcia pracy,

  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub skierowanie do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej,

  • współpraca z rodzinami/ opiekunami –utrzymanie ciągłego kontaktu, poradnictwo.

§ 5

 1. Zadania ŚDS:

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników,

  • realizacja planu postępowania wspierająco- aktywizującego uczestników,

  • inicjowanie oraz organizacja zajęć integracyjnych z różnymi środowiskami,

  • prowadzenie pracy socjalnej oraz współpraca z rodziną i innymi instytucjami na rzecz zaspakajania potrzeb uczestnika,

  • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych indywidualnych potrzeb,

  • pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem uczestnika w czasie zajęć.

§ 6 1. Dom ma prawo do ponownego przyjęcia uczestnika w przypadku ponownego ubiegania się o pobyt w ŚDS.

 1. ŚDS zastrzega sobie możliwość zawieszenia uczestnika w jego prawach, z powodu nieprzestrzegania ustalonego regulaminu lub wykreślenia z listy uczestników.

 2. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia ŚDS w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

 3. ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

 4. Usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach w ŚDS jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego z powodu choroby, pobyt w szpitalu (karta informacyjna) oraz inne pisemne wyjaśnienie przyczyny nieobecności, trwające powyżej 2 tygodni.

 5. W ramach działalności ŚDS, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników.

 6. Uczestników mało sprawnych (o ograniczonej samodzielności) odbierają osobiście rodzice lub inne osoby upoważnione przez nich. Decyzję o samodzielnym dojeżdżaniu uczestników do domu podejmują rodzice lub opiekunowie za pisemnym oświadczeniem złożonym kierownikowi.

 7. Do domu nie będą przyjmowanie osoby, które:

  • ze względu na stan zdrowia wymagają leczenia i stałej opieki pielęgniarskiej w zakresie przekraczającym możliwości domu,

  • swoim zachowaniem zagrażają własnemu życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób.

§ 7

 1. Zakres usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu,

  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

  • poradnictwo psychologiczne,

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

  • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

  • niezbędną opiekę,

  • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

 1. Formy zajęć dostosowuje się do możliwości i aktualnego stanu psychofizycznego uczestnika z uwzględnieniem jego upodobań.

§ 8

 1. Rodzice i opiekunowie uczestników mają prawo do:

  • informacji o indywidualnym planie wspierająco- aktywizującym uczestników, o sposobach jego realizowania oraz efektach,

  • informacji o stanie psychofizycznym (zdrowiu, emocjach, zachowaniach, itp.), podczas pobytu w placówce,

  • wsparcia i pomocy psychologicznej – w miarę możliwości, ze strony personelu domu,

  • fachowego poradnictwa,

  • uczestnictwa w otwartych formach pracy.

 1. Rodzice i opiekunowie uczestników mają obowiązek:

  • współpracować z personelem domu, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju samodzielności,

  • dbać o systematyczną obecność uczestnika w domu ,

  • dbać o higienę uczestnika,

  • informować personel domu o stanie zdrowia i samopoczucia uczestnika danego dnia czy w danym okresie,

  • udziela

  • potrzebnych informacji i dostarczeniu niezbędnych dokumentów do prowadzenia indywidualnej dokumentacji uczestnika,

  • uczestniczyć w pracach mających wzbogacić program domu i poprawić jego standard.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Z treścią regulaminu zapoznać należy wszystkich pracowników, użytkowników ŚDS, opiekunów i rodziców.

 2. Regulamin wchodzi w życie od 01.01.2012r.

 3. Traci moc regulamin ŚDS MOPS zatwierdzony przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 28.03.2011rMetryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik ŚDS Małgorzata Cieślukowska

Wprowadzający: Kierownik ŚDS Małgorzata Cieślukowska

Data modyfikacji: 2012-05-24

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2012-05-24