Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2014


Sprawozdanie z działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

za rok 2014Liczba miejsc

35

Liczba uczestników na 31.12.2014 r.

35 + 1 uczestnik za osobę z niską frekwencją

Liczba osób korzystająca z usług ośrodka z innych gmin na podstawie zawartych porozumień

2

Frekwencja uczestników w poszczególnych miesiącach roku

styczeń – średnia - 70,07%

luty – średnia - 67,71%

marzec – średnia - 66,80%

kwiecień – średnia - 61,36%

maj – średnia - 62,99%

czerwiec – średnia - 58,57%

lipiec – średnia - 39,75%

sierpień – średnia - 52,57%

wrzesień – średnia - 63,64%

październik – średnia - 64,22%

listopad – średnia - 61,11%

grudzień – średnia - 55,92%

Liczba miejsc hostelowych

-

Liczba osób korzystających w ciągu roku z miejsc hostelowych:

- średni czasokres pobytu,

- przyczyna skierowania

- 1. Formy i efekty prowadzonej działalności:


 1. formy:

 • poradnictwo psychologiczne;

 • doradztwo zawodowe;

 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;

 • trening kulinarny;

 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 • trening umiejętności praktycznych: samoobsługa;

 • trening nauki higieny osobistej;

 • trening dbałości o wygląd zewnętrzny;

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

 • trening umiejętności praktycznych z zajęć technicznych;

 • zajęcia techniczne;

 • zajęcia edukacyjne;

 • zajęcia krawiecko- dekoracyjne;

 • zajęcia komputerowe;

 • zajęcia kulturalno- muzyczne;

 • zajęcia ruchowo- rekreacyjne;

 • zajęcia integracyjne;

 • praca socjalna;

 • współpraca z rodziną.


 1. efekty:

  Poradnictwo psychologiczne

Poprzez spotkania indywidualne uczestnicy otrzymywali wsparcie psychologiczne zwiazane ze zgłaszanymi problemami życia codziennego, problemami w relacjach z innymi ludźmi, sytuacjach rodzinnych oraz problemami wynikającymi z choroby psychicznej lub intelektualnej. Uzyskano pogłębienie kontaktu w grupie poprzez stymulowanie postaw wzajemnej pomocy, uzyskano rozwój umiejętności aktywnego słuchania i wypowiadania się w grupie, wyrażania emocji i własnych myśli.


Doradztwo zawodowe

Uczestnicy kształtowali umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, odkrywali potencjał osobowościowo- zawodowy t.j. identyfikowali zasoby oraz potencjalne zdolności, nabywali wiedzę zawodoznawczą oraz poznawali techniki poruszania się po rynku pracy. Doradztwo zawodowe jest elementem rehabilitacji uczestników, która jest częścią procesu pełnej integracji osób niepełnosprawnych w różnych wymiarach życia, w szczególności zawodowego.Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Poprzez udział w zajęciach uczestnicy wdrażali się do budowania obrazu własnej wartości i systemu wsparcia, kształtowali motywację do aktywnego słuchania, rozwijali podstawowe umiejętności werbalne, niewerbalne, pisane, uczyli się rozwiązywania problemów m. in. poprzez odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych.


Trening kulinarny


W ramach treningu przygotowywany jest gorący posiłek dla wszystkich uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zajęcia te uczą samodzielności i gospodarności. Poprzez czynny udział uczestnicy poznawali sposoby przygotowywania róznorodnych potraw z zachowaniem higieny i estetyki wykonania. Kształcili nawyki umiejętnego planowania listy zakupów, zdrowego odżywiania się, poznawali sposoby korzystania z przepisów kulinarnych. Uczestnicy zajęć sprawowali pieczę nad wszystkimi imprezami okolicznościowymi, przygotowując i dbając o zaplecze kulinarne podczas ich trwania. Podczas zajęć kładziony był duży nacisk na wdrażanie zasad higieny w kontaktach z produktami żywnościowymi.Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi


Uczestnicy wdrażali się do racjonalnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, wyrabiali nawyki oszczędzania i samodzielnego pamiętania o systematycznym dokonywaniu opłat stałych, rat kredytowych, spłacaniu zadłużeń, poszerzali wiedzę na temat instytucji finansowych oraz ich ofert, uczyli się umiejętności dokonywania zakupów.


  Trening umiejętności praktycznych- samoobsługa


Uczestnicy doskonalili lub nabywali umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym m.in. czynności porządkowych, prania ręcznego, obsługi żelaska, pralki automatycznej, odkurzacza. Doskonalili umiejętności samodzielnego ubierania się, zapinania guzików, zasuwania zamka czy wiązania sznurowadeł.


  Trening nauki higieny osobistej

Poprzez czynny udział w zajęciach uczestnicy kształtowali w sobie poczucie potrzeby systematycznego dbania o higienę całego ciała, jamy ustnej, czystości dłoni i paznokci. Wdrażali się do umiejętności ponoszenia konsekwencji za nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny.


  Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

Uczestnicy podczas zajęć pogłębiali umiejętności poczucia estetyki, rozwijali potrzebę poczucia piękna, wdrażali się do dbania o swój wizerunek, dobór stroju względem rozmiaru własnej sylwetki. Uczyli się dbania o wygląd włosów, o zdrową skórę głowy i całego ciała, o dłonie i estetyczny wygląd paznokci.

  Trening umiejętności spędzania czasu wolnego


Uczestnicy kształtowali zachowania i wypracowywali nawyki służące rozwijaniu umiejętności prawidłowego, samodzielnego i racjonalnego spędzania czasu wolnego, poznawali sposoby odpoczynku i relaksacji. Poszerzali wiedzę na temat polskiej kultury (kino, literatura, muzyka).Rozwijali umiejętności studiowania prasy, czasopism, korzystania z kina, biblioteki, ulubionych programów telewizyjnych, rozwiązywania krzyżówek.

  Trening umiejętności praktycznych z zajęć technicznych


Uczestnicy poprzez udział w zajęciach zdobywali lub doskonalili podstawowe umiejętności zajęć praktycznych z zakresu bieżących napraw i drobnych remontów w placówce oraz na posesji. Podejmowali różnorodne prace np. szpachlowanie i malowanie małych powierzchni ścian farbami emulsyjnymi, wymiana żarówek, naprawa zamków w drzwiach czy zamiatanie i zagrabianie liści na posesji. Podczas zajęć kształtowali też umiejętności praktycznego segregowania odpadów komunalnych.

  Zajęcia techniczne

Poprzez czynny udział w zajęciach, uczestnicy zdobywali lub doskonalili podstawowe umiejętności techniczne, wykonywania wytworów z drewna, szkła, papieru, ozdabiania różnorodną techniką, posługiwania się podstawowymi narzędziami i urządzeniami technicznymi. Rozwijali umiejętności ozdabiania drewna techniką pirografii oraz wykonywania witraży z kolorowych szkieł.


  Zajęcia edukacyjne


Uczestnicy doskonalili umiejętności pisania, czytania i liczenia, umiejętności rozwoju motoryki ręki oraz orientacji przestrzennej i czasowej, posługiwania się językiem polskim w sposób komunikatywny, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów, porzerzania wiadomości na temat otaczającego ich świata zwierząt, przyrody oraz orientacji w schemacie własnego ciała.


  Zajęcia krawiecko- dekoracyjne

Uczestnicy rozwijali umiejętności szycia ręcznego i maszynowego oraz wykonywania wytworów dekoracyjnych i świątecznych, przyozdabiania wytworów, wykonywania biżuterii z wełny i filcu. Podczas zajęć poznali technikę plastyczną- papieroplastykę. Pogłębili wiedzę na temat materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych wnętrz mieszkania oraz poznali rodzaje tkanin i ich oznakowania.


  Zajęcia komputerowe

Podczas czynnego udziału w zajęciach uczestnicy nabywali umiejętności posługiwania się komputerem i urządzeniami opartymi na technice komputerowej, a także urządzeniami biurowymi jak skaner, drukarka, xero. Poszerzali umiejętności posługiwania się myszą i klawiaturą komputerową oraz umiejętności obsługi pakietu Word i Paint.

Zajęcia kulturalno- muzyczne


Uczestnicy rozwijali i podtrzymywali zainteresowania kulturalno- muzyczne, doskonalili umiejętności sceniczne wyrażania siebie poprzez ruch i muzykę, rozwijali poprawności rytmiczne i dykcyjne wygłaszanych tekstów. Usprawniali możliwości ciała poprzez aktywną pracę w układach choreograficznych. Rozwijali umiejętności słuchania muzyki i określania jej cech charakterystycznych.


Zajęcia ruchowo- rekreacyjne


Uczestnicy wdrażali się do ćwiczeń wolnych, a także z wykorzystaniem przyrządów gimnastycznych, poprawiających ogólną kondycję fizyczną. Poznawali sposoby relaksacji i rozładowywania napięć posycho- ruchowych. Studiowali czasopisma o tematyce sportowej. Wychodzili na stadion, gdzie przeprowadzali rozgrywki sportowe lub ćwiczenia. Podczas zajęć przygotowywali się do zawodów i rozgrywek sportowych.

Praca socjalna

Świadczenie pracy socjalnej odbywało się m.in. w Ośrodku: uczestnicy wdrażali się do samodzielności i uczyli się pokonywania trudności życiowych oraz w środowisku: współpraca z rodziną, pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych, wizyty w przychodniach lekarskich.


Współpraca z rodziną


Realizacja zadań z zakresu współpracy z rodziną, wykonywana była przez zespół wspierająco- aktywizujący, były to rozmowy bezpośrednie lub telefoniczne na różnorodne tematy dotyczące m.in. problemów opiekuńczo- wychowawczych ich dziecka lub kuzyna. Były organizowane spotkania integracyjne z rodzicami i opiekunami m.in.: ,,Dzień św. Walentego", ,,Dzień Kobiet i Mężczyzn", ,,Dzień Matki", ,,Wszyscy jesteśmy dziećmi", ,,Sezonowe smaki", ,,Andrzejki", ,,Uroczysta Wigilia", ponadto uczestniczyli w rejsie statkiem ,,Jaćwież" po augustowskich jeziorach, w wyjściach do kina, oraz w wycieczce do Suwałk na spektakl ,, Czy na sali jest lekarz". Z większością rodzin współpraca była poprawna, przynosząca zaplanowane efekty.

Zajęcia integracyjne

Miały różnorodne formy, w ramach zajęć integracyjnych powadzone były pogadanki, wykłady i dyskusje m. in. z tematyki oświaty prozdrowotnej:

 • ,,Jak rzucić palenie w godzinę" – projekcja filmu, omówienie;

 • ,, Myślę więc chudnę" – projekcja filmu, dyskusja;

 • ,, Jak dbać o higienę jamy ustnej" – film instruktażowy, omawianie;

 • ,,Reumatyzm" – pogadanka, prezentacja multimedialna;

 • ,,Jedz zgodnie z grupą krwi" – pogadanka, dyskusje;

 • ,,Postępowanie w przypadku ukąszenia, użądlenia, poparzenia słonecznego" – omawianie , prezentacja;

 • ,,Geriatria- choroby podeszłego wieku" – spotkanie szkoleniowe;

 • ,,Środki narkotyczne i zagrożenia" – omawianie, prezentacja multimedjalna, dyskusja;

 • ,,Depresja a chandra" – omawianie, dyskusja.

Ponadto w ramach zajęć integracyjnych odbywały się pogadanki i rozmowy o różnej tematyce podnoszące zakres wiedzy ogólnej:

 • ,,Prawa i obowiązki Uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy"

  przypomnienie informacji dotyczących praw i obowiązków Uczestników, omawianie;

 • ,,Niewerbalna komunikacja interpersonalna- zachowania wzrokowe"- wykład, dyskusja;

 • ,,My się zimy nie boimy" – zabawy i konkursy na śniegu;

 • ,,Reżim na Ukrainie"- przekazanie bieżących informacji, prezentacja zdjęć;

 • ,,Spotkanie z ciekawą osobą- Panią Józefą Drozdowską augustowską poetką" –rozmowa z gościem, prezentacja i czytanie twórczości;

 • ,,Komunikacja interpersonalna- mowa ciała, postawa oraz charakterystyka temperamentu" – warsztaty, przekazanie treści teoretyucznych, forma ćwiczeniowa;

 • ,,Komunikacja międzyludzka- czyli sztuka porozumiewania się" – pogadanka, projekcja zdjęć twarzy przedstawiających ludzkie emocje;

 • warsztaty plastyczne- poznanie techniki ,,collage"- prezentacja wytworów, wykonywanie  prac plastycznych techniką ,,collage";

 • ,,Dzień z kabaretem" – przedstawianie scenek kabaretowych, ,,kalambury";

 • ,,Wyciete z kadru" – mini scenki filmowe, omawianie, dyskusja;

 • zabawa ,,Halloween"- zabawa, konkursy;

 • ,,Moja twórczość- odkryjmy w sobie talent" – Prezentacja twórczości naszych Uczestników, czytanie wierszy, dzielenie się refleksjami;

 • zabawa ,, Andrzejkowa" – wróżby, dyskoteka, konkursy, śpiew;

 • ,,Zabawy Mikołajkowe" - zajęcia plastyczne techniką origami, prezentacja wykonanych prac;


Od września, co dwa tygodnie systematycznie odwiedza nasz Dom, Siostra Stanisława, współnie z uczestnikami modli się, śpiewa, katechizuje, wnosząc przy tym wiele miłości i radości (Uczestnicy chętnie oczekują kolejno wyznaczonego spotkania z siostrą).


W Ośrodku odbywały się zabawy, dyskoteki, konkursy, przedstawienia, śpiew, recytacje, wierszy, gry stolikowe. Udział w tych zajęciach wpłynął na wzmocnienie więzi między uczestnikami, na rozwój słownictwa i prawidłowej komunikacji, doznania radości i zadowolenia.


Odbywały się również wspólne obchody uroczystości:

 • ,, Dzień Babci i Dziadka"- inscenizacja, czytanie dowcipów związanych z tym świętem, słodki poczęstunek;

 • ,, Dzień Świętego Walentego"- przedstawienie ,,Romeo i Julia"w wykonaniu ucxzestników, poczta walentynkowa, słodki poczęstunek;

 • ,,Dzień Kobiet i Mężczyzn"- prezenty, czytanie wierszy i dowcipów, słodki poczęstunek;

 • ,,Uroczyste Śniadanie Wielkanocne"- dzielenie się jajkiem, prezentacja słowno- muzyczna w wykonaniu uczestników, wspólny posiłek;

 • ,,Obchody Dnia Matki i Dnia Ojca" – konkursy, prezentacja z udziałem uczestników;

 • ,,Obchody Dnia Dziecka"- zabawy, konkursy, słodki poczęstunek;

 • ,,Obchody Dnia Czekolady"- prezentacja multimedialna- proces technologiczny produkcji czekolady, wiersze, przysłowia o czekoladzie, konkursy. Wybór króla i królowej czekolady, opowiadanie,, czekoladowa Złość Krzysia", słodki poczęstunek.

 • ,,Dzień Odzyskania Niepodległości"- oglądanie filmu, dzielenie się przemyśleniami

 • ,,Uroczyta Wigilia"- w restauracji ,,Albatros" spektakl słowno- muzyczny ,,Narodzić się – to zacząć od początku", w wykonaniu uczestników, łamanie się opłatkiem, wspólny posiłek. 1. Zasoby domu, przeznaczone na jego funkcjonowanie:


W tym, w zakresie:


A) Środków finansowych
a) z budżetu wojewody

b) inne pozyskane na:

 • działalność bieżącą

 • wydatki inwestycyjne

451 500,00zł


28 220, 00 zł

B) Liczby zatrudnionych pracowników
w podziale na stanowiska pracy:

na czas nieokreślony

na czas
określony

6m-czny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

TAK/NIE

1.

kierownik

1

-

tak

2

psycholog

1

-

tak

3.

pracownik socjalny

1

-

tak

4.

terapeuta

2

2

tak

5

doradca zawodowy

1

-

tak

6

pielęgniarka

-

1

tak

7

sprzątaczka

1

-

tak

8

główna księgowa

1

-

tak


Razem

8

3
 1. Ogólna liczba uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia


Lp.

Przyczyna odejścia z domu uczestnika

Czas okres uczęszczania na zajęcia do ŚDS

Liczba uczestników, którzy opuścili dom

1.

Sprawy rodzinne

1 osoba – 15.06.2014r.- 01.09.2014r.

1

2.

Podjęcie pracy zarobkowej

1 osoba – 14.01.2008r.- 01.04.2014r.

1 osoba- 01.03.2013r.- 02.06.2014r.

2

3

Złe samopoczucie, pogorszenie się stanu zdrowia, częste hospitalizacje, wyrażenie chęci przychodzenia do placówki w formie ,,klubowej"

1 osoba – 06.09.2005r.- 11.09.2014r.

1 osoba – 01.11.2012r.-23.10.2014r.

1 osoba- 17.07.2014r.- 16.10.2014r.

3


Razem


6

 1. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku


l.p.

Rodzaj zajęć

Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć,

w ciągu roku

1.

zajęcia komputerowe

6

2.

zajęcia kulturalno-muzyczne

6

3.

zajęcia edukacyjne

5

4.

zajęcia kulinarne

5

5.

zajęcia techniczne

5

6.

zajęcia krawiecko-dekoracyjne

6

7.

zajęcia ruchowo - rekreacyjne

7

8.

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

6

9.

trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi

4

10.

trening dbałości o wygląd zewnętrzny

5

11.

trening nauki higieny osobistej

4

12.

trening umiejętności praktycznych

5

13.

trening umiejętności spędzania czasu wolnego

6

14.

praca socjalna

4

15

doradztwo zawodowe

4

16

poradnictwo psychologiczne

5


Razem

5,2 1. Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia i jej efekty1.rodzina, opiekunowie

Spotkania inegracyjne w ŚDS i poza ośrodkiem:

- imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina, rejs statkiem.

Spotkania edukacyjne:

- szkolenia;

- warsztaty.

Poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne.

Stały przepływ informacji pomiędzy zespołem wspierająco- aktywizującym, a rodziną uczestnika ŚDS na tematy funkcjonowania ich dziecka lub podopiecznego:

- spotkania i rozmowy indywidualne;

- kontakt telefoniczny;

- przekaz informacji w ,,zeszycikach".

Wspólne imprezy i uroczystości:

- wspólne wyjście do kina na film pt.:,,Wkręceni"17.01.2014r., ,,Bogowie"-29.10.2014r., ,,Pinokio"- 31.10.2014r.

- uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka- 22.01.2014r.;

- obchody Dnia Kobiet – 07.03.2014r.;

- uroczyste śniadanie Wielkanocne- 15.04.2014r.;

- uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca – 23.05.2014r.;

- udział w wyjeździe do Suwałk na spektakl pt.: ,,Czy na sali jest lekarz"- 25.04.2014r.;

- udział w rozgrywkach na kręgielni w ,,Plazie" w Suwałkach- 25.04.2014r.;

- spotkanie integrayjne pt.: ,,Wszyscy jesteśmy dziećmi"-27.08.2014r.;

- zajęcia integracyjne- ,,Sezonowe smaki"- 27.08.2014r.;

- rejs statkiem ,,Jaćwież"po augustowskich jeziorach- 09.09.2014r.;

- ,,Andrzejki" w Ś.D.S.- 18.11.2014r.

- zabawa ,,Andrzejkowa" w restauracji ,,Nad Nettą"- 25.11.2014r.;

- uroczysta ,,Wigilia" w restauracji ,,Albatros"- 18.12.2014r.

Organizowane spotkania stworzyły rodzicom okazję do integracji, zabawy i radości, dały efekty w postaci pogłębienia relacji między placówką a środowiskiem rodzinnym oraz dokładniejszej wiedzy o zachowaniach i potrzebach uczestników podczas rozmów.

2.

ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie – organizowanie form pomocy rzeczowej najuboższym uczestnikom i ich rodzinom, pomoc w uzyskaniu obiadów, zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, celowych, współpraca
  z pracownikami socjalnymi – pomoc finansowa w formie zasiłków, współpraca przy ustalaniu potrzeb uczestników,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie – pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny.

3.

poradnie zdrowia psychicznego, szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej

Kontakty z poradniami:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego

 2. Poradnia Lekarza Rodzinnego

 3. Poradnia Endokrynologiczna

 4. Poradnia Dermatologiczna

 5. Poradnia Okulistyczna

 6. Poradnia Stomatologiczna

 7. Poradnia Chirurgiczna

 8. Poradnia Ginekologiczna

 9. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach

- pomoc uczestnikom w rejestracji do lekarzy w przychodniach, szpitalu;

- wizyty z uczestnikami u lekarzy w przychodniach;

- pomoc uczestnikom w realizacji recept;

- rozmowy i kontakt telefoniczny z lekarzami ;

- otrzymywanie zleceń od lekarzy na wydawanie leków uczestnikom w Ś.D.S.;

- otrzymywanie niezbędnej dokumentacji medycznej, zaświadczeń.


4.

powiatowe urzędy pracy

- pomoc w uzupełnianiu dokumentacji przy rejestrowaniu się jako bezrobotni lub poszukujący pracy,

- pozyskiwanie informacji na temat ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.

5.

organizacje pozarządowe

- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej
w Augustowie - realizacja projektu: finansowanie wycieczki do Suwałk na spektakl ,,Czy na sali jest lekarz" i do kręgielni w Suwałkach - 25.04.2014r.,

współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie - realizaszkolenie dla rodziców i pracowników Ś.D.S. razem z pracownikami i rodzicami z WTZ Augustów ,,Komunikacja i motywacja w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie" i ,,Problemy związane z dorosłością osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicznie"- 23 i 24.10.2014r., - w ramach projektu zabawa,,Andrzejkowa" wraz z WTZ – 25.11.2014r.

- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie- występy artystyczne uczestników Ś.D.S.w ,,Ptysiu" podczas Wigilii organizowanej dla bezdomnych.

-współpraca z Fundacją Pomocy Zdrowiu HARMONIA- zajęcia wakacyjne ,,Sportowych zmagań czas"-06.08.2014r., 20.08.2014r.,

- Stowarzyszenie ,,Pomóż Sobie" 10- lecie działalności w Lipsku- prezentacja słowno- muzyczna ,,Romeo i Julia"w wykonaniu uczestników Ś.D.S. Augustów- 26.05.2014r.

6.

kościoły i związki wyznaniowe

-XXII Światowy Dzień Chorych- udział we Mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej- 11.02.2014r.;

- udział we mszy św. ,,Popielec"w kościele M.B.Cz.- 05.03.2014r.;

- udział w rekolekcjach wielkopostnych w kościele M.B.Cz.- 08.04.2014r.;

- udział w uroczystej Mszy św. kończącej rok liturgiczny wspólnie z WTZ Augustów w kościele M.B.Cz.- 24.06.2014r.;

- udział we Mszy św. ,,Święto Matki Boskiej Częstochowskiej" w kościele M.B.Cz. - 26.08.2014r.

- udział w rekolekcjach adwentowych w parafii M.B.Cz.
w Augustowie – 08.12.2014r.

Od września co dwa tygodnie przychodzi do Środowiskowego Domu Siosta Stanisława i prowadzi Katechezę dla uczestników.

Wspólne przeżywanie uroczystości religijnych wpłynęlo na pogłębienie wiary i rozwój duchowy osób uczestniczących w tych uroczystościach.

7.

ośrodki kultury i organizacje kulturalno-rozrywkowe

- wyjście do kina na film pt.,,Wkręceni"17.01.2014r., ,,Bogowie"-29.10.2014r., ,,Pinokio"- 31.10.2014r.;

- udział w spotkaniu z poetką Panią Józefą Drozdowską- rozmowy i czytanie wierszy- 14.03.2014r.;

- udział w II edycji ogólnopolskiej akcji ,,Czytam w podróży...Herberta"w Miejskiej Bibliotece Publicznej- 27.03.2014r.

- wyjazd do SOK w Suwałkach na spektakl ,,Czy na sali jest lekarz"- 25.04.2014r.;

- udział w III ogólnopolskim czytaniu dzieł H. Sienkiewicza, projekcja filmu ,,Latarnik"- 28.04.2014r.;

- udział w wykładzie nt.,, Starowiercy- zapoznanie z kultura"w Miejskiej Bibliotece Publicznej- 09.06.2014r..

Wyjścia te przyczyniły się do rozbudzenia zainteresowania sztuką, rozwoju kulturalnego, kształtowania estetycznej wrażliwości, wdrażania kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

8.

placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych (w tym warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej)

- spotkanie integracyjne, jasełka – I L.O.w Augustowie im. Piramowicza- 24.01.2014r.;

- wizyta ,,Dni Usług Elektronicznych" w Klubie Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie- 26.02.2014r.

- wyjście na Augustowskie Targi Kariery i Pracy 2014- Augustowskie Centrum Edukacji- 24.04.2014r.;

- udział w uroczystych obchodach 20- lecia WTZ Augustów- 04.06.2014r.;

-udział w XII Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego w Olecku- 05.06.2014r.

- udział w zawodach sportowych organizowanych przez MOSiR w Augustowie- 10.06.2014r.;

- udział w VI Łapskich Zawodach Sportowych osób Niepełnosprawnych w Łapach- 17.06.2014r.;

- Wyjście do Zakładu Doskonalenia Zawodowego- poznanie form aktywizacji- 15.07.2014r.;

- udział w cyklicznych zajęciach ,,Kulinarna podróż po Unii Europejskiej- przystanek Włochy" w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie- 21.10.2014r.

udział w zabawie ,,Andrzejkowej" z WTZ Augustów i WTZ Olecko- 25.11.2014r.

- udział w ,,Balu Andrzejkowym" w Suwałkach ,,Czary mary zmieniamy świat na wesoły"z Ś.D.S. Suwałki i wiele innych placówek- 27.11.2014r..

Udział w tych zajęciach przyczynił się do rozwoju komunikacji interpersonalnej, prezentowaniu swoich umiejętności muzycznych
i aktorskich. Zajęcia te dostarczyły uczestnikom dużo radości i przeżyć.

9.

inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników

- spotkanie z ciekawą postacią – Panią Józefą Drozdowską Augustowską poetką- rozmowa z gościem, czytanie wierszy- 14.03.2014r.

- od września- cykliczne spotkania katechetyczne z Siostrą Stanisławą Kotarską- katecheza, modlitwa, oglądanie tematycznego filmu.


Spotkania te miały ciekawą formą zajęć, był to bezpośredni odbiór informacji o charakterze edukacyjnym i profesjonalnym. 1. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie w 2014r. realizował swoje zadania zgodnie z Rozporadzeniem Minista Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i ustawą o pomocy społecznej.

Naszą misją było udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, osobom z innymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, pomoc w powrocie do równowagi psychicznej oraz umacnianie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez tworzenie okazji do wiekszej aktywności i integracji społecznej.

Naszymi celami było:

   - podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

   - udzielanie wsparcia psychicznego i pomocy w sytuacjach kryzysowych;

   - pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej;

   - odbudowa więzi społecznych;

   - zapobieganie nawrotom choroby psychicznej;

   - zwiększenie aktywności życiowej;

   - stymulowanie osobistego rozwoju poprzez rozwój zainteresowań;

   - promowanie twórczości artystycznej (plastycznej, literackiej, teatralnej).

Założone cele i zadania zrealizowano w stopniu dobrym.

W celu poprawy jakości zajęć do placówki zostały zakupione m. in.: materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne m.in. z doradztwa zawodowego, klawiatura i mysz komputerowa dla osób niepełnosprawnych, testy psychologiczne, aparat cyfrowy do zdjęć, telewizor, kanapa narożna, komputer z oprogramowaniem, notebook ASUS z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe, kopiarka cyfrowa, odkurzacz warsztatowy, krzesła, fotel biurowy, krzesła (fotele) do komputera, sprzęt sportowy: kije do nordic walking, rower treningowy, steper, stół do ping ponga, rakietki do ping ponga, stoły wrsztatowe, stół do frezarki górnowrzecionowej, szlifierka, drabina, ostrzałka do wierter, wiertarka stołowa, suszarki elektryczne do rąk, suszarka do bielizny, deska do prasowania, strzyżarka do włosów, czajnik bezprzewodowy, odkurzacz, zmywarka, 1 parapet wymieniono, na resztę parapetów założono nakładki z PCV, zakupiono firany na okna.

Została założona strona internetowa placówki : www.augustow.naszsds.pl

  ZAMIERZENIA DOTYCZĄCE ROZSZERZENIA PROMOCJI PLACÓWKI:

- pobudzanie uczestników do aktywności zawodowej i dalsze kształtowanie umiejętności zawodowych uczestników, motywowanie do poszukiwania pracy;

- przeprowadzanie większej ilości zajęć integracyjnych dla uczestników i kadry na temat skutecznego komunikowania się, przyjmowania postawy asertywnej, kształtowania postawy aktywnego słuchania;

- organizowanie spotkań szkoleniowo- warsztatowych dla wszystkich zainteresowanych tematyką niepełnosprawności;

- organizowanie form pomocy żywnościowej, rzeczowej najuboższym uczestnikom i ich rodzinom,

- prowadzenie ciekawej, aktualizowanej na bieżąco strony internetowej;

- cykliczne organizowanie ,,Dnia Otwartego" dla wszystkich zainteresowanych;

- organizowanie kiermaszy prac rękodzielniczych w placówce jak i poza nią;

- opracowanie i rozpowrzechnianie folderu Ś.D.S.;

- realizacja zamierzeń ujętych w projektach we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie;

- angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na rzecz uczestników i placówki.

- kontynuację współpracy z innymi Ś.D.S.-ami (integracja uczestników i kadry), z WTZ, z MOPS ze stowarzyszeniami i fundacją;

- pozyskiwanie sponsorów.

VII. Czy były zgłoszone wnioski lub ewentualne uwagi wynikające ze złożonych sprawozdań przez podmioty o których mowa w art. 25 ust. 3 i czy zostały one wykorzystane w usprawnieniu i funkcjonowaniu domu, lub proszę o informację o przyczynach braku ich realizacji?

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie za 2013r. zostało przyjęte i zaopiniowane pozytywnie.

W dniach 6, 7 i 9 października 2014r. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kompleksową kontrolę Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie. Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego domu samopomocy, przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz kwalifikacje zatrudnionych pracowników w okresie od 1 października 2013r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Jakość świadczonych usług oceniona została na wysokim poziomie.

Niestwierdzono uchybień i nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń.

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Augustowie

Małgorzata Cieślukowska

Metryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Chmielewska

Wprowadzający: Marta Chmielewska

Data modyfikacji: 2015-03-03

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2015-03-03