Statut Środowiskowego Domu Samopomocy

Statut

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Augustowie


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy zwany w dalszej części „ŚDS” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr.238, poz.1586).

 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późn. zm.).

§ 2

 1. ŚDS jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Augustów.

 2. ŚDS podlega Burmistrzowi Miasta Augustowa, który sprawuje nadzór nad działalnością placówki.

 3. Nadzór merytoryczny sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 4. ŚDS funkcjonuje na podstawie planu finansowego opracowanego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie.

§ 3

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu ABC:

A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

B – dla osób upośledzonych umysłowo;

C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

§ 4

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób zamieszkałych na terenie Miasta Augustowa.

 2. ŚDS może przyjąć mieszkańców innych gmin na podstawie zawartych porozumień.

 3. Siedzibą ŚDS jest miasto Augustów.

§ 5

 1. ŚDS działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

 2. Skierowanie do ośrodka wsparcia oraz ustalenie odpłatności za korzystanie z usług ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej .


ROZDZIAŁ II
Zakres działania

§ 6

 1. ŚDS działa w zakresie:

 • tworzenia warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych;

 • zapewnienia wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych;

 • realizowania założeń ujętych w indywidualnym planie postępowania wspierająco- aktywizującego;

 • przygotowania do podjęcia zatrudnienia;

 • prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc uczestnikom i ich rodzinom;

 • organizowania spotkań i zajęć integracyjnych poza ŚDS.

 1. Przy realizacji zadań ŚDS współpracuje z:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie,

 • rodzinami uczestników,

 • placówkami służby zdrowia,

 • Poradnią Zdrowia Psychicznego,

 • organizacjami pozarządowymi,

 • innymi instytucjami.ROZDZIAŁ III

Organizacja i nadzór

§ 7

 1. Działalnością ŚDS kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz;

 2. Kierownika ŚDS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Augustowa;

§ 8

Do obowiązków kierownika należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy ŚDS,

 2. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,

 3. składanie sprawozdań z działalności ŚDS oraz przedkładanie ich Burmistrzowi Miasta Augustowa oraz w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

 4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

 5. kierowanie podległymi pracownikami.

§ 9

 1. W ŚDS funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 • kierownik

 • psycholog

 • pracownik socjalny

 • terapeuta

 • pielęgniarka

 • asystent osoby niepełnosprawnej

 • pracownik do spraw kadrowo- księgowych

 • inne specjalistyczne które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych

w ŚDS.

 1. Pracownicy świadczący usługi wraz z kierownikiem tworzą zespół wspierająco-aktywizujący.

 2. Do zadań zespołu wspierająco-aktywizującego należy:

 • prowadzenie na bieżąco i rzetelnie dokumentacji dotyczącej uczestników,

 • realizacja programu zajęć ujętego w indywidualnym planie wspierająco-aktywizującym,

 • współpraca z rodzinami, opiekunami uczestników ŚDS,

 • uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,

§ 10

Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określa kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 11

Kierownik ŚDS jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowę o pracę i wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

§ 12

Każdy uczestnik ŚDS ma prawo do:

 • korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez ŚDS,

 • korzystania z usług ŚDS na zasadach dobrowolności,

 • zgłaszania Kierownikowi ŚDS swoich uwag odnośnie działalności placówki,

 • uzyskania niezbędnej pomocy w realizacji swoich potrzeb,

 • ochrony przed zniewagą fizyczną lub psychiczną.

§ 13

Obowiązkiem każdego uczestnika ŚDS jest:

 • przestrzeganie regulaminu „Prawa i obowiązki uczestników”,

 • świadczenie wzajemnej pomocy i okazywanie szacunku innym osobom,

 • współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb,

 • ponoszenie odpłatności za korzystanie z usług ŚDS na określonych zasadach,

 • przyczynianie się do dobrej atmosfery w ŚDS oraz prawidłowego funkcjonowania.


ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14

 1. Statut niniejszy zatwierdzany jest przez Radę Miejską w Augustowie.

 2. Wszelkie zmiany w statucie wprowadza się w trybie jego uchwalenia.


Metryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik ŚDS Małgorzata Cieślukowska

Wprowadzający: Kierownik ŚDS Małgorzata Cieślukowska

Data modyfikacji: 2012-05-24

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2012-05-24