Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do Spraw Dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie, została wyznaczona - Pani Magdalena Twardowska, Zarządzeniem nr 3/2021 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie z dnia 10.02.2021 r. oraz powołany został Zespół do Spraw Dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie, w składzie:

- P. Magdalena Twardowska – koordynator - tel. 87- 643 49 48

e-mail: sdsmops@wp.pl

- P. Elżbieta Giczewska – członek zespołu - tel. 87- 643 49 48

e-mail: sdsmops@wp.pl

- P. Joanna Stefanowska – członek zespołu - tel. 87- 643 49 48

e-mail: sdsmops@wp.pl

Do zadań Zespołu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie, należy w szczególności:

1) Wsparcie i pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie.
2) Opracowanie Deklaracji Dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie.
3) Przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4) Monitorowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
5) Przedstawianie Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie, w formie pisemnej oceny z zakresu realizacji zadań według ustalonego terminu w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Augustowie

u. Tytoniowa 12

16-300 Augustów

tel. 87-643 49 48

e-mail: sdsmops@wp.pl

Deklarcja dostępności została sporządzona 10.02.2021 r. na podstawie samooceny.

STRONA INTERNETOWA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.augustow.naszsds.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2014 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne :

- pochodzące z różnych źródeł, opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- dokumenty i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Udogodnienia:

- klawiatura z dużymi klawiszami i napisami dla osób słabowidzących i problemami motoryki małej ;

- duża myszka osobom z problemami motoryki małej;

- strona posiada wersję o dużym kontraście.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: sdsmops@wp.pl z Zespołem ds. Dostępności lub kierownikiem ŚDS. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: (87) 643 - 49 - 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie przy ul. Tytoniowej 12:

  1. Budynek należy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie (ŚDS jest najemcą pomieszczeń), piętrowy, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą dwa wejścia wyłożone kostką brukową. Brak wewnętrznego parkingu. Pochylnia wjazdowa na zewnątrz budynku i bezprogowe wejścia ułatwiają wjazd i pobyt w ŚDS osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom z problemami motoryki dużej. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który alarmuje dyżurujących Pracowników o ewentualnej potrzebie pomocy.

  2. Budynek posiada szerokie drzwi pomiędzy pomieszczeniami, które pozwalają na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  3. ŚDS posiada schodołas do przewożenia po schodach osób na wózkach.

  4. Schody budynku oznaczone są barwami ostrzegawczymi (pasy żółto-czarne).

  5. Za budynkiem znajduje się ogród rekreacyjny z którego mogą również korzystać osoby na wózkach.

  6. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do bunynków. Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobe niepełnosprawną cetryfikatu potwierdzajacego status psa asystujacego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asytującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisanie do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
  7.  ŚDS nie zatrudnia pracownika znającego język migowy.
  8.  W porozumieniu się z osobami słabo mówiącymi zastosowanie mają piktogramy obrazkowe. 

  

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Stefanowska

Data wytworzenia: 2021-03-24

Wprowadzający: Elżbieta Giczewska

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Elżbieta Giczewska

Data publikacji: 2021-03-26