REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W AUGUSTOWIE

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W AUGUSTOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania, zakresy zadań i świadczonych usług oraz inne postanowienia związane

z działalnością.

§ 2

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie jest samodzielną jednostką budżetową i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507);

 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878);

 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r., nr 238, poz.1586 z późn. zm.);

 4. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie nadanego Uchwałą Nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lipca 2019 roku;

 5. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ŚDS - rozumie się przez to Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie.

 2. Uczestniku - rozumie się przez to osobę posiadającą decyzję o skierowaniu do ŚDS.

 3. Pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w ŚDS.

 4. Zespole – rozumie się przez to zespół wspierająco–aktywizujący w skład którego wchodzi kierownik ŚDS i pracownicy świadczący usługi w ŚDS.

 5. Kierowniku - rozumie się przez to kierownika ŚDS.

 6. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

§ 4
 1. ŚDS jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Augustowa, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

 2. ŚDS podlega Burmistrzowi Miasta Augustowa, który sprawuje nadzór nad działalnością placówki.

 3. Nadzór merytoryczny nad ŚDS sprawuje Wojewoda Podlaski.

 4. Funkcjonowanie domu określają:

 • statut domu;

 • regulamin organizacyjny;

 • program działalności domu;

 • plan pracy domu na każdy rok.

 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia typu dziennego dla osób z niepełnosprawnością, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a szczególnie w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

 2. ŚDS pomocą obejmuje cztery kategorie osób typu A, B, C, D, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr. 238. poz. 1586, z późn. zm.) :

1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

2) typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3) typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;

4) typ D – dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 1. ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas przeznacza się na uzupełnianie dokumentacji, przygotowywanie się do zajęć oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami przywożonymi o godz.700 a odbieranymi przed godz. 1500.

 2. ŚDS umożliwia uczestniczenie w zajęciach w formie klubowej osobom oczekującym na miejsce lub byłym uczestnikom.

 3. Siedzibą ŚDS jest wyznaczona część budynku przy ul. Tytoniowej 12 w Augustowie.

Rozdział II

Zakres zadań i świadczonych usług

§ 5

1. Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w radzeniu sobie w codziennym życiu na najwyższym (z możliwych) poziomie oraz pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju samopomocowego         we współpracy z bliższym i dalszym otoczeniem społecznym.§ 6

ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów oraz zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, m.in. poprzez:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów,    w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

2 a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

  1. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich             i kulturalnych;

  2. poradnictwo psychologiczne;

  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

  4. pomoc w dostępie niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

  5. niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51 c ust.5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.;

  6. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

  7. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Wymienione wyżej usługi świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

§ 7

1. W ramach świadczonych usług ŚDS współpracuje z rodzinami (opiekunami) uczestników, organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami         i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób z niepełnosprawnościami, innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

§ 8

1. W celu dokumentowania świadczonych usług w ŚDS, prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

2. Wgląd w dokumentację uczestników ŚDS mają pracownicy Zespołu uprawnieni do opracowywania indywidualnych planów postępowania wspierająco- aktywizującego.

3. Prawo wglądu do dokumentacji przysługuje także osobom lub podmiotom uprawnionym do kontroli ŚDS zgodnie z odrębnymi przepisami.ROZDZIAŁ III

Wewnętrzna struktura organizacyjna

§ 9

1. Strukturę organizacyjną Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie stanowią:

 • kierownik;

 • główny księgowy;

 • pedagog;

 • psycholog;

 • pracownik socjalny;

 • pielęgniarka;

 • terapeuci;

 • referent ds. kadrowo- księgowych;

 • sprzątaczka ( zatrudniana w miarę potrzeb, do prawidłowego funkcjonowania ŚDS).

2. Zatrudniani mogą być inni pracownicy, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania domu (stanowiska inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych    w ŚDS).

3. Dopuszcza się realizację zadań w ŚDS na podstawie umów zlecenie.

4. Kierownika ŚDS zatrudnia Burmistrz Miasta Augustowa.

Do obowiązków kierownika należy:

 • Kierowanie działalnością ŚDS i reprezentowanie go na zewnątrz;

 • Decydowanie o zasadach organizacji wewnetrznej ŚDS;

 • Współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującym w realizacji zadań z zakresu działań zespołu wspierająco-aktywizującego m.in.: wspólpraca z ośrodkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób      z niepełnosprawnościami, współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników, nadzór nad stanem zdrowia uczestników, stały kontakt z placówkami służby zdrowia i poradniami, analiza potrzeb środowiska loklnego         w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej oraz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku, stymulowanie osobistego rozwoju uczestników z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, potrzeb, oczekiwań i zaineresowań, organizowanie wystaw, przeglądów twórczości i akcji informacyjnych promujących ŚDS w środowisku lokalnym;

 • Dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS;

 • Zatrudnianie, zwalnianie oraz wykonywanie wszystkich innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ŚDS;

 • Zwierzchnictwo służbowe w stosunku do pracowników zatrudnionych w ŚDS;

 • Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych i szkoleniowych;

 • Opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności ŚDS;

 • Opracowywanie programu działalności ŚDS i planów pracy na każdy rok;

 • Sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez pracowników ŚDS;

 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej ŚDS;

 • Podpisywanie dokumentacji i korespondencji ŚDS;

 • Wydawanie zarządzeń wewnętrznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania ŚDS;

 • Określanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy w indywidualnych zakresach czynności.

5. Liczbę pracowników zatrudnionych w ŚDS (wskazanych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka) ustala kierownik w oparciu o posiadane środki finansowe.

6. Obsługę księgową i administacyjną dotyczącą działalności ŚDS sprawuje główny księgowy.

7. Prowadzenie spraw administracyjnych, akt osobowych, składnicę akt, dbanie o zaopatrzenie w materiały biurowe ŚDS sprawuje referent ds. kadrowo-księgowych.

8. Do zadań pracownika na stanowisku sprzątaczka (jeśli jest zatrudniona) należy dbanie o schludny i estetyczny wygląd pomieszczeń w ŚDS oraz otoczenie ŚDS.

§ 10

W razie nieobecności kierownika zastępstwo pełni pracownik, któremu kierownik udzielił pełnomocnictwa, nie dotyczy to jednak podejmowania decyzji stanowiących o rozstrzygnięciu sprawy, a zwłaszcza:

 • w ramach zastępstwa pracownik nie jest upoważniony do zatrudniania nowych pracowników lub zleceniobiorców ani rozwiązywania istniejących umów o pracę lub umów zlecenia ani zmiany istotnych warunków zatrudnienia tych osób;

 • zaciągania nowych zobowiązań w imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie jest możliwe tylko, o ile jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŚDS w czasie zastępstwa lub w czasie bezpośrednio po nim następującym;

 • nie jest dopuszczalna zmiana obowiązujących na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie regulaminów, zarządzeń ustanowionych przez kierownika ŚDS.

§ 11

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS wchodzą niżej wymienione stanowiska pracy:
1. kierownik

 1. pedagog

 2. psycholog

 3. terapeuta

 4. pracownik socjalny

 5. pielęgniarka

Do zadań zespołu wspierająco - aktywizującego należy:

 1. Praca nad poprawą sprawności psychofizycznej uczestników i przygotowaniem ich do jak najsprawniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.

 2. Podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

 3. Przygotowywanie i realizacja ogólnych i indywidualnych planów pracy z uwzględnieniem sugestii i opinii uczestników.

 4. Dokonywanie wstępnej oceny możliwości psychofizycznych uczestnika oraz okresowej oceny efektów pracy rehabilitacyjnej.

 5. Prowadzenie terapii zajęciowej i organizowanie czasu pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

 6. Analiza potrzeb środowiska lokalnego w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej oraz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w tym środowisku.

 7. Promocja zdrowia psychicznego oraz prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dotyczącej placówki.

 8. Współpraca z ośrodkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 9. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych.

 10. Prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu.

 11. Prowadzenie treningów umiejetności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

 12. Prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego.

 13. Prowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych.

 14. Sprawowanie niezbędnej opieki.

 15. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

 16. Nadzór nad stanem zdrowia uczestników, stały kontakt z placówkami służby zdrowia i poradniami.

 17. Stymulowanie osobistego rozwoju uczestników z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.

 18. Prowadzenie poradnictwa socjalnego i psychologicznego.

 19. Współpraca z rodzinami, opiekunami uczestników.

 20. Zapobieganie w miarę możliwości stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny lub instytucji.

 21. Organizowanie i przygotowywanie uczestników do udziału w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itp.

 22. Organizowanie wystaw, przeglądów twórczości i akcji promujących ŚDS w środowisku lokalnym.

 23. Prowadzenie niezbędnej edukacji, edukacji zdrowotnej i higienicznej.

 

§ 13

1. Ze względu na szczególny charakter pracy z osobami z niepełnosprawnością, każdy z pracowników zobowiązany jest:

 • Uszanować i kierować się dobrem osobistym uczestników;

 • Zachować w tajemnicy dane dotyczące uczestników uzyskane w związku z wykonywaną pracą;

 • Przyczyniać się do wytwarzania dobrej i życzliwej atmosfery w ŚDS;

 • Dbać o wysoką jakość i skuteczność świadczonych usług, kierując się zasadą dobra uczestników i ich rodzin.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki uczestników

§ 14

 1. Zespół wspierająco-aktywizujący wraz uczestnikami ŚDS opracowuje prawa i obowiązki uczestników oraz zasady współżycia społecznego i porządku na terenie ŚDS.

§ 15

Uczestnicy korzystający z usług ŚDS mają prawo do:

 • godnego i podmiotowego traktowania;

 • korzystania z usług i świadczeń realizowanych przez ŚDS;

 • wyboru zajęć z których uczestnik chce korzystać;

 • uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb;

 • zgłaszania wniosków i składania skarg do kierownika ŚDS;

 • rezygnacji z pobytu w ŚDS.

§ 16

Uczestnicy ŚDS zobowiązani są do:

 • systematycznego uczęszczania do ŚDS;

 • aktywnego udziału w zajęciach;

 • uczestniczenia w pracach dla dobra wspólnego;

 • przestrzegania zasad współżycia społecznego;

 • dbałości o mienie placówki i innych osób;

 • przestrzegania zasad PHP, Ppoż oraz niniejszego regulaminu;

 • świdczenia wzajemnej pomocy i okazywania szacunku;

 • uiszczania opłat za pobyt w ŚDS w wysokości i terminie określonym w decyzji kierownika MOPS.

ROZDZIAŁ V

Organizowanie działalności kontrolnej

§ 17

1. System kontroli zarządczej w ŚDS określa Zarządzenie Nr 247/15 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Augustowie oraz Zarządzenie Nr 1/16 kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w ŚDS.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Z treścią regulaminu zapoznać należy wszystkich pracowników, uczestników ŚDS, rodziców i opiekunów.

 2. Traci moc regulamin organizacyjny ŚDS z dnia 12 września 2017 roku.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Augustowa.

 

Metryka strony

Udostępniający: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W AUGUSTOWIE

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Giczewska

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Elżbieta Giczewska

Data modyfikacji: 2021-03-12

Opublikował: Elżbieta Giczewska

Data publikacji: 2021-03-12