STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W AUGUSTOWIE

 

STATUT

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W AUGUSTOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878, z późn. zm.)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.506)

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.)

6. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)

7. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)

8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr. 238. poz. 1586, z późn. zm.)

9. Niniejszego Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie.

§ 2

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie, zwany dalej "ŚDS" jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Augustów, powołaną w celu realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.

§ 3

1. ŚDS nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pomocą obejmuje cztery kategorie osób typu A, B, C, D, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej                                 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr. 238. poz. 1586, z późn. zm.) :

1) typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;

2) typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3) typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;

4) typ D – dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2. ŚDS ma charakter placówki pobytu dziennego, działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

3. ŚDS przeznaczony jest dla 35 osób pełnoletnich zamieszkujących Gminę Miasto Augustów.

4. Do ŚDS mogą być przyjmowane osoby mieszkające na terenie innych gmin pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Przyjmowanie uczestników do ŚDS odbywa się zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy   (Dz. U. Nr. 238. poz. 1586, z późn. zm.)

6. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS określają przepisy ustawy o pomocy społecznej.

7. Siedziba ŚDS znajduje się w Augustowie, przy ul. Tytoniowej 12.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 5

1. Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w radzeniu sobie w codziennym życiu na najwyższym (z możliwych) poziomie oraz pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju samopomocowego    we współpracy z bliższym i dalszym otoczeniem społecznym.

§ 6

1. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, m.in. poprzez:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

2 a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

  1. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich           i kulturalnych;

  2. poradnictwo psychologiczne;

  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

  4. pomoc w dostępie niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

  5. niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51 c ust.5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.;

  6. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

  7. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

§ 7

1. W ramach świadczonych usług ŚDS współpracuje z rodzinami (opiekunami) uczestników, organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób                         z niepełnosprawnościami, innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§ 8

1. ŚDS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik ŚDS.

2. Kierownika ŚDS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Augustowa.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS jest Burmistrz Miasta Augustowa.

4. Kierownik ŚDS jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS i odpowiada za realizację zadań statutowych i budżetowych.

5.Kierownik ŚDS wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników w ŚDS.

6. Wewnętrzną organizację oraz zasady funkcjonowania ŚDS określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie, opracowany przez Kierownika ŚDS,

w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Augustowa.

7. Z treścią Statutu i Regulaminu Kierownik ŚDS jest zobowiązany zapoznać wszystkich pracowników i uczestników ŚDS.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 9

1. Gospodarka finansowa ŚDS jako gminnej jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Kierownik ŚDS odpowiada za gospodarkę finansową ŚDS.

Rozdział 5

Nadzór i kontrola

§ 10

1. Nadzór nad bieżącą działalnością ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta Augustowa lub upoważniony przez niego Zastępca zgodnie z ustalonym podziałem zadań.

2. Nadzór nad realizacją zadań w tym nad jakością działalności ŚDS oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Podlaski.

3. Kontrolę wewnętrzną w zakresie całokształtu działalności ŚDS sprawuje Kierownik ŚDS.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Statut ŚDS nadaje Rada Miejska w Augustowie.

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym do jego nadania.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej i przepisy wykonacze do tej ustawy, przepisy Kodeksu Pracy oraz inne obowiązujące akty prawne.

4. Kierownik ŚDS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Giczewska

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Elżbieta Giczewska

Data modyfikacji: 2021-03-12

Opublikował: Elżbieta Giczewska

Data publikacji: 2021-03-12