Procedura przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

Procedura przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

w Augustowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 35 osób dorosłych

· z przewlekłymi schorzeniami psychicznymi,

· z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

· z innymi zaburzeniami czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych.

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o skierowanie składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

· pisemny wniosek z prośbą o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy (załącznik nr 1),

· dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy –

do wglądu,

· kserokopia decyzji o otrzymanej rencie lub emeryturze (oryginał do wglądu),

· zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa (załącznik nr 2),

· zaświadczenie lekarza rodzinnego (załącznik nr 3),

· oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

· zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę,

· zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,

· kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: BIP Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Chmielewska

Wprowadzający: Marta Chmielewska

Data modyfikacji: 2012-06-26

Opublikował: Marta Chmielewska

Data publikacji: 2012-06-26